1985 Thunder Speedway Enduro-Gillette, WY

4/2/2009

1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 1... 1985 TS ENDURO 1... 1985 TS ENDURO 1... 1985 TS ENDURO 1...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 1... 1985 TS ENDURO 2... 1985 TS ENDURO 2... 1985 TS ENDURO 2...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 2... 1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 3...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 3...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 3... 1985 TS ENDURO 4... 1985 TS ENDURO 4... 1985 TS ENDURO 4...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 4... 1985 TS ENDURO 5... 1985 TS ENDURO 5... 1985 TS ENDURO 6...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 6... 1985 TS ENDURO 6... 1985 TS ENDURO 7... 1985 TS ENDURO 7...
1985 1985 1985 1985
1985 TS ENDURO 8... 1985 TS ENDURO 8... 1985 TS ENDURO 8... 1985 TS ENDURO 8...
1985 1985 1985  
1985 TS ENDURO 9... 1985 TS ENDURO 9... 1985 TS ENDURO 9...